Obsah košíku

ve vašem košíku máte
0 ks zboží za 0,00 Kč
0,00 Kč s DPH

zobrazit obsah

Nepřihlášený uživatel

přihlášení
zapomněl jsem heslo

Vyhledávání

V závislosti na připojení k internetu, stavu PC a množství dat může vytvoření ceníku trvat až několik minut.

 
 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup veškerého sortimentu v internetovém obchodě provozovaném na doméně velkoobchod.peal.cz. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu velkoobchod.peal.cz je obchodní společnost PEAL a.s., U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10, IČ:25775634 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 5999 (dále jen Prodávající).

I. Obecná ustanovení

Uvedené webové rozhraní slouží jako neveřejné stránky, které obsahují B2B řešení pro registrované obchodní partnery Prodávajícího.

Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění souhlasí.

Objednávka kupujícího je akceptací nabídky prodávajícího uveřejněné na internetových stránkách obchodu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího do sféry prodávajícího, tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupujícímu je zaslána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy, je tedy kupujícímu umožněna její archivace a reprodukce.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu velkoobchod.peal.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

II. Předmět plnění

Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu zboží uvedené v nabídce firmy. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahuje.

Kupující určí přesné množství zboží internetovou, emailovou, faxovou nebo telefonickou objednávkou ve které uvede množství objednaného zboží, termín plnění a způsob dopravy.

Termín a splnění dodávky je stanoven dohodou mezi smluvními stranami.

Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za toto kupní cenu dle nastavených podmínek. Povinnost prodávajícího je umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.

Kupující je povinen zajistit převzetí zboží zodpovědnou osobou. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. Kupující je povinen vždy potvrdit prodávajícímu převzetí zboží na dodacím listě.

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Zjištěné vady je povinen kupující reklamovat okamžitě při převzetí zboží, a to písemně.

Dopravu zboží od prodávajícího do místa určení zajišťuje prodávající, pokud není dohodou určeno jinak. Cena dopravy je součástí fakturované částky.

Pokud si po dohodě kupující zajistí dopravu sám, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.

Prodávající ručí, že bude dodávat zboží v jakosti odpovídající deklarované normě, ručí za jakost a zdravotní nezávadnost zboží.

Vratné obaly je kupující povinen buď vrátit výměnou při dodávce zboží nebo uhradit dle vystavené faktury. Zpětný výkup vratných obalů bude prováděn za ceny platné v době nákupu.

III. Místo plnění, přechod vlastnického práva

Při odběru kupujícím – provozovna prodávajícího

Při rozvozu prodávajícího – provozovna kupujícího            

Při odeslání prostřednictvím dopravce kupujícího – místo předání dodávky uvedené v dokladech.

Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny. V případě nezaplacení dodávky ve lhůtě splatnosti je kupující povinen vydat zboží ihned na požádání zpět prodávajícímu.

Kupující a prodávající se výslovně dohodli, že v případě neuhrazení kupní ceny zboží v termínu splatnosti, uhradí kupující na požádání prodávajícího kupní cenu nikoliv finančními prostředky, ale dodáním zboží ze svého vlastnictví, a to v hodnotě rovnající se hodnotě dlužné částky.

IV. Cena plnění a fakturace

Ceny zboží jakož i platební podmínky za odebrané zboží jsou nastaveny individuálně dle uzavřené smlouvy.                                                                         

Podkladem pro placení je faktura, kterou vystaví prodávající. V případě, že kupující neobdrží do 5 dnů ode dne převzetí zboží fakturu, je povinen si tuto u prodávajícího neprodleně písemně vyžádat.

Splatnost faktury  je dle dohodnutých podmínek na faktuře vždy vyznačena.  Pokud kupující fakturu v termínu splatnosti neuhradí, má povinnost zaplatit prodávajícímu sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě vystavení pro-forma faktury a placení v hotovosti při odběru zboží potvrdí prodávající kupujícímu převzetí hotovosti.

V. Cena přepravy

Bezplatný dovoz zboží platí při splnění jedné z níže uvedených podmínek:

1. Závoz složený z cigaret a cenin (ostatní zboží do 10% hodnoty objednávky) nad 20.000 Kč s DPH.

2. Závoz bez cigaret a cenin nad 5.000 Kč s dph

3. Závoz importního zboží (katalog Dovážíme pro Vás) nad 1.500 Kč s dph

V případě nesplnění podmínek pro dopravu ZDARMA, bude účtováno dopravné ve výši 120,-Kč s dph

 

Závoz s komplikovaným skládáním zboží je zpoplatněn po vzájemné dohodě se zákazníkem 50-300 Kč s dph

Za opakovaný závoz nebo opakovaný výběr hotovosti 200 Kč s dph

 

VI. Další ujednání

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu veškeré změny týkající se jeho sídla, místa plnění, obchodního jména, případně další změny, které by mohly ovlivnit plnění  a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

V Praze dne 1.3.2012

PEAL a.s.


Copyright (c) 2007-2023 PEAL a.s. Všechna práva vyhrazena.

Právní podmínky | Ochrana dat | Mapa serveru | Mapa produktů | Odkazy

Webdesign a programovaní a webhosting: MagicHouse s.r.o.